KKA

Processen

Auditeringen inriktas på det kvalitetssäkringssystem som högskolan har utvecklat utgående från sina egna utgångspunkter och ambitioner. Vid auditeringen utvärderas kvalitetssäkringssystemets omfattning, funktionsduglighet, öppenhet, kommunikativitet och genomslagskraft samt på vilket sätt högskolan följer upp, utvärderar och utvecklar sitt kvalitetssäkringssystem.

 

Objekt för auditeringen

1. Definiering och dokumentering av målen, aktiviteterna, aktörerna och ansvarsfördelningen med avseende på högskolans kvalitetssäkringssystem

 

2. Omfattningen och genomslagskraften av kvalitetssäkringen av högskolans grundläggande uppdrag

       a) Examensinriktad utbildning[1]

       b) Forskning/FoU/Kunstnärlig verksamhet

       c) Samhällelig växelverkan, genomslagskraft och regional utveckling[2]

       d) Stöd- och servicefunktioner (bl.a. bibliotek och informationsservice, karriär- och rekryteringsservice samt internationell service)

       e) Rekrytering och utveckling av personalen

 

3. Kvalitetssäkringssystemets anknytning till ledningen och verksamhetsstyrningen

 

4. Högskolepersonalens, studenternas och externa intressentgruppers medverkan i kvalitetssäkringen

 

5. Ändamålsenligheten och tillgängligheten av informationen som produceras av kvalitetssäkringssystemet.

       a) inom högskolan

       b) med avseende på högskolans externa intressentgrupper

 

6. Uppföljning, utvärdering och kontinuerlig utveckling av kvalitetssäkringssystemet

 

7. Kvalitetssäkringssystemet som helhet


Kriterier

Vid auditeringen används en uppsättning kriterier som är uppdelade enligt fyra olika utvecklingsfaser inom kvalitetssäkringssystemet. Kriterierna innefattar karaktärisering av kvalitetssäkringen i samtliga auditeringsobjekt (bristfällig, inledande, under utveckling och inarbetad).

 

Auditeringskriterierna 2008-2011 (pdf) (20.1 KB)

 

Auditeringsprocessens uppbyggnad

1. Högskolan anmäler sig till auditering

Auditeringarna genomförs enligt anmälningsprincipen. RUH kommer överens med högskolorna om tidsschemat för auditeringen utgående från anmälningarna.

 

2. Högskolan och RUH gör upp ett auditeringsavtal

I inledningsskedet ingår RUH ett avtal med högskolan om genomförandet av auditeringen, andelen inhemska/utländska medlemmar i auditeringsgruppen (språk), auditeringsbesökets längd, tidsschema och kostnader samt överenskommelse om eventuell förnyad auditering.

 

3. Auditeringsgruppen utnämns

RUH utser en auditeringsgrupp som utför auditeringen. Gruppen har i regel fem medlemmar: tre representanter för högskolorna, en för studerandena och en för arbetslivet utanför högskolorna. Medlemmarna bör uppfylla följande kriterier:

  • god kännedom om högskolefältet
  • erfarenhet av utvärdering/auditering
  • kännedom om kvalitets-/kvalitetssäkringssystem och
  • genomgången auditeringsutbildning arrangerad av RUH

4. Högskolan sammanställer auditeringsmaterialet

Högskolan samlar in material för auditeringen av sitt kvalitetssäkringssystem  med målet att ge auditeringsgruppen tillräckligt med information och prov på kvalitetssäkringens omfattning, funktionsduglighet, effektivitet samt öppenhet och kommunikativitet vid utvärderingen av kvalitetssäkringssystemet och de grundläggande uppgifterna. Auditeringsmaterialet sammanställs i huvudsak utgående från befintligt material. I auditeringshandboken finns anvisningar för hur materialet ska sammanställas.

 

5. Informations- och diskussionsmöte i högskolan

Auditeringsgruppens ordförande och den projektplanerare vid RUH som samordnar auditeringen besöker högskolan före själva auditeringsbesöket. Syftet är att ge högskolans personal och studerande möjlighet att delta i ett öppet informations- och diskussionsmöte om hur auditeringen kommer att genomföras.

 

6. Auditeringsbesök

Målet för auditeringsbesöket är att bekräfta och komplettera den bild av högskolans kvalitetssäkringssystem som framgår av materialet för auditeringen. Auditeringsbesöket tar 2–5 dagar i anspråk, beroende på högskolans storlek. Under besöket intervjuar auditeringsgruppen olika grupper av medverkande vid högskolan, gör utvärderingsbesök i enskilda enheter samt bekantar sig med material om högskolans kvalitetssäkringssystem.

 

7. Auditeringsrapport

Auditeringsgruppen utarbetar en rapport utgående från det material som inhämtats genom auditeringsprocessen. Rapporten redogör för auditeringsprocessen, högskolan och dess kvalitetssäkringssystem, resultaten för auditeringen per objekt, kvalitetssäkringssystemets starka sidor och god praxis, rekommendationer för vidare utveckling samt auditeringsgruppens helhetsutvärdering av högskolans kvalitetssäkringssystem.

 

8. Konklusioner och följder av auditeringen

Auditeringsgruppen gör en bedömning av kvalitetssäkringssystemets utvecklingsfas i varje auditeringsobjekt. Denna bedömning utgör sedan grunden för en framställan till RUH om godkänd auditering eller förnyad auditering. Gruppen kan föreslå att auditeringen godkänns förutsatt att varje delområde i kvalitetssäkringen motsvarar nivån ”inledande” eller högre och att kvalitetssäkringssystemet som helhet (auditeringsobjekt 7) är på nivån ”under utveckling” eller högre.

Ifall förnyad auditering är påkallad, genomförs denna ungefär två år efter den egentliga auditeringen och inriktas då särskilt på de utvecklingspunkter som anges i rapporten.

En högskola som blivit godkänd vid auditeringen får ett intyg över detta. Auditeringarna utförs med sex års intervaller.

 

9. Resultaten offentliggörs samt återkoppling

Auditeringsrapporten publiceras vid ett möte som är öppet för allmänheten. Där har högskolans representanter möjlighet att diskutera resultaten och konklusionerna med representanterna för auditeringsgruppen. Auditeringsrapporterna publiceras i RUH:s publikationsserie.

 

 


 

 


Kontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu