KKA

Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem

 

Rådet för utvärdering av högskolorna har genomfört auditeringar av högskolornas kvalitetssäkringssystem sedan hösten 2005. Avsikten är att alla högskolor i Finland ska ha genomgått auditering före utgången av 2011. Rådet har kommit överens med högskolorna om ett tidsschema för auditeringarna.

 

Vid auditeringen utvärderas omfattningen, funktionsdugligheten och effekten av högskolans kvalitetssäkringssystem. Auditeringen fokuseras på högskolans kvalitetssäkring som helhet samt på kvalitetssäkring av högskolans grundläggande uppgifter (utbildning, forskning/FoU, samhällelig växelverkan, genomslagskraft och regional utveckling).

 

Auditeringen gäller i sex år. De högskolor som redan har auditerats framgår av auditeringsregistret.

 

Auditeringshandbok

Rådet för utvärdering av högskolorna har utarbetat en auditeringshandbok, som presenterar auditeringens mål, objekt, kriterier och metoder. Handboken redogör också för auditeringens följder samt för processen för förnyad auditering.

 

Auditeringshandboken för åren 2008–2011 finns på svenska, finska och engelska.

 

Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem. Auditeringshandbok för åren 2008-2011 (pdf) (317 KB)

 

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi. Auditointikäsikirja vuosille 2008-2011 (pdf) (404.4 KB)

  

Audits of Quality Assurance Systems of Finnish Higher Education Institutions. Audit Manual for 2008-2011 (pdf) (301.7 KB)

 

De högskolor för vilka beslut om förnyad auditering har fattats åren 2005–2007 följer den process som framgår av den handbok som finns tillgänglig här.Kontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu