KKA

Viktiga ändringar


Jämfört med den auditeringsmodell som Rådet för utvärdering av högskolorna har tillämpat under åren 2005-11 finns det fem centrala ändringar i årens 2011-17 modell. Dessa presenteras kort här.

 

Självutvärdering

Högskolans självutvärdering har en klart centralare roll jämfört med åren 2005-11. Högskolan utarbetar en självutvärdering av sitt kvalitetssystem enligt anvisningarna i bilaga 3 till auditeringshandboken. Högskolan väljer själv det sätt på vilket den genomför självutvärderingen och sammanställer rapporten. Högskolan ombeds göra en så reflekterande självutvärdering i rapporten som möjligt, identifiera utvecklingsområden och konkret redogöra för kvalitetsarbetets rutiner. Tyngdpunkten i rapporten ska ligga mera på utvärdering än på beskrivning.

 

Bevisen i den examensinriktade utbildningen

Kvalitetshanteringen av den examensinriktade utbildningen får en centralare roll i årens 2011-17 modell, då den granskas både på allmän nivå och genom tre utbildningsprogram eller motsvarande examensinriktade helheter. Högskolan utser själv två av dem. Högskolan ska motivera sina val och bedöma hur representativ de valda bevisens kvalitetshantering är i förhållande till den övriga examensinriktade utbildningen. Auditeringsgruppen väljer ett tredje utbildningsprogram eller motsvarande examensinriktad helhet för utvärdering senast en månad före auditeringsbesöket.

 

Valfritt auditeringsobjekt

Högskolan utser som ett valfritt auditeringsobjekt en funktion som är central med tanke på högskolans strategi eller profilering och vars kvalitetshantering högskolan särskilt vill utveckla. Funktionen kan också vara integrerad i högskolans grundläggande uppgifter (bl.a. internationalisering, hållbar utveckling, personalens och studenternas ställning och välmående, livslångt lärande). Valet ska motiveras i samband med auditeringsavtalet. Det valfria auditeringsobjektet beaktas inte då man bedömer om auditeringen ska godkännas, men det omnämns i auditeringscertifikatet som hänger samman med kvalitetsstämpeln.

 

Auditeringsobjekten och kriterierna

Antalet auditeringsobjekt har minskat från sju till sex, eller från tolv till nio då underobjekten räknas med. Auditeringskriteriernas transparens och begriplighet har fått särskild uppmärksamhet på ett sätt som stöder kopplingen till högskolans strategiska ledning. Objekten definieras i bilaga 1 till auditeringshandboken.

 

Kvalitetsstämpel

Efter att ha blivit godkänd i auditeringen får högskolan en kvalitetsstämpel och förs in i det register för auditerade högskolor som upprätthålls på Rådets för utvärdering av högskolorna webbsidor. Kvalitetsstämpeln gäller i sex år räknat från rådets möte om auditeringsbeslutet. I auditeringscertifikatet som hänger samman med kvalitetsstämpeln ingår ett omnämnande om huruvida auditeringen utförts av en finländsk eller en internationell auditeringsgrupp, ett sammandrag av auditeringens centrala resultat samt ett omnämnande om det valfria auditeringsobjektet.Kontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu