KKA

Auditeringens faser

 

 

1. Högskolan anmäler sig till auditering

 

Högskolan och Rådet för utvärdering av högskolorna kommer i samband med anmälan överens om auditeringens preliminära tidtabell.

 

2. Avtalsförhandling

 

Rådet för utvärdering av högskolorna ingår ett avtal om auditeringen med högskolan. Avtalet inbegriper auditeringsobjekten, genomföringssättet och tidtabellen, är auditeringsgruppen finländsk eller internationell samt auditeringsspråket (finska, svenska eller engelska), auditeringsbesökets längd, auditeringens pris och samtycke till en eventuell omauditering.

 

3. Auditeringsgruppen tillsätts

 

Högskolan har möjlighet att välja en nationell eller en internationell auditeringsgrupp för att genomföra auditeringen. Rådet för utvärdering av högskolorna tillsätter auditeringsgruppen och en ordförande för den. I regel utses 5–7 medlemmar till gruppen.

 

4. Auditeringsmaterialet sammanställs och självutvärderingsrapporten avfattas


Högskolan sammanställer ett material om sitt kvalitetssystem. Materialet består av ett basmaterial och av högskolan utarbetad självutvärderingsrapport. Materialet lämnas in till Rådet för utvärdering av högskolorna senast tolv veckor före auditeringsbesöket.

 

5. Introduktionsutbildning för utvärderarna

 

För att få fungera som utvärderare krävs det att man deltar i den introduktionsutbildning som Rådet för utvärdering av högskolorna ordnar. Under utbildningen får utvärderarna bland annat sätta sig in i Rådets för utvärdering av högskolorna verksamhet, auditeringens mål och metod samt i auditeringsgruppens uppgifter och verksamhetsprinciper. Internationella utvärderare får därutöver en introduktion i det finländska högskoleväsendet. Utbildningen varar en arbetsdag. Planeraren ordnar vid behov personlig introduktion för auditeringsgruppens ordförande i anknytning till ordförandeuppdraget.

 

6. Informations- och diskussionstillfälle

 

Ungefär fyra veckor före auditeringsbesöket gör auditeringsgruppens ordförande och planeraren vid Rådet för utvärdering av högskolorna ett besök i högskolan. Syftet med detta besök är att ordna en öppen tillställning för högskolans personal och studerande där de kan diskutera auditeringens målsättningar och genomförande.

 

7. Auditeringsbesöket

 

Auditeringsgruppen gör ett besök till högskolan som tar 3–5 dagar beroende på högskolans storlek och auditeringsuppdraget. Målet med besöket är att verifiera och komplettera utifrån auditeringsmaterialet gjorda observationer kring högskolans kvalitetssystem. Strävan är att besöket ska bli ett interaktivt tillfälle som gynnar utvecklandet av högskolans verksamhet.

 

8. Auditeringsgruppens framställning om auditeringsresultatet

 

Auditeringsgruppen gör i auditeringsrapporten en framställning om huruvida högskolan ska godkännas i auditeringen eller omauditering ska krävas.

 

9. Rådets för utvärdering av högskolorna beslut om resultatet

 

Rådet för utvärdering av högskolorna fattar utifrån gruppens framställning och rapporten ett beslut om auditeringens resultat. Om högskolan godkänns i auditeringen, får den en kvalitetsstämpel och förs in i det register för auditerade högskolor som upprätthålls på Rådets för utvärdering av högskolorna webbsidor. Kvalitetsstämpeln gäller i sex år.

 

Om högskolan inte godkänns i auditeringen, får den inte en kvalitetsstämpel och en omauditering krävs. Omauditeringen genomförs ca 2–3 år senare.

 

10. Rapporten offentliggörs

 

Den rapport som auditeringsgruppen utarbetat publiceras i Rådets för utvärdering av högskolorna publikationsserie både som pappersversion och i elektronisk form. Enligt principen om utvecklande utvärdering lyfter rapporten fram styrkor och god praxis i högskolans kvalitetssystem och ger högskolan utvecklingsrekommendationer. Rapporten omspänner ca 50 sidor.

 

11. Avslutande seminarium

 

Rådet för utvärdering av högskolorna ordnar ett avslutande seminarium tillsammans med den högskola som har deltagit i auditeringen, vanligtvis inom en månad från auditeringsbeslutet. Under seminariet har högskolans personal och studerande möjlighet att öppet diskutera auditeringensresultatet och slutsatserna med företrädare för rådet och auditeringsgruppen.

 

12. Respons till Rådet för utvärdering av högskolorna

 

Till stöd för utvecklandet av sin verksamhet samlar Rådet för utvärdering av högskolorna in respons från alla högskolor och utvärderare som har deltagit i auditeringarna.

 

13. Uppföljning av arbetet med att utveckla kvalitetssystemet

 

Ungefär tre år efter auditeringen deltar högskolan i ett nationellt seminarium som ordnas av Rådet för utvärdering av högskolorna. Det viktigaste syftet med tillfället är att ge respons angående utvecklingsarbetet efter auditeringen och erbjuda hela högskolefältet en möjlighet att diskutera arbetet med att utveckla kvalitetssystemen och att utbyta erfarenheter och god praxis kring kvalitetsarbetet. För seminariet ska högskolan utarbeta en kort rapport om det utvecklingsarbete man har gjort efter auditeringen.Kontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu