KKA

Uppgifter

 

Uppgifterna för rådet för utvärdering av högskolorna fastställs i förordningen 794/2009. Enligt den har rådet till uppgift att

 

1. bistå högskolorna och undervisningsministeriet i frågor som gäller utvärdering av högskolorna,

 

2. ordna utvärderingar i anslutning till högskolornas verksamhet och till kvalitetssystem,

 

3. stödja kvalitetssäkringen och utvecklande av kvaliteten i högskolorna, samt

 

4. delta i internationell utvärderingsverksamhet och samarbete kring utvärderingen.

 

Utvärderingsrådet ska dessutom sköta de uppgifter som i republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland (548/2005) föreskrivits för det.

 

Utvärderingsrådet kan ta emot övriga uppdrag i anslutning till utvärdering från inhemska och utländska aktörer.

 

Utvärderingsrådet ska regelbundet delta i internationell utvärdering av sin verksamhet. Utvärderingsrådet ska årligen göra upp en berättelse om sin verksamhet och om utvärderingarnas centrala resultat.

 

Rådets för utvärdering av högskolorna verksamhet styrs också av 87 § 2 mom. i universitetslagen 558/2009 och 9 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen 351/2003 som det lyder i lag 564/2009.

 

Mål

Rådet för utvärdering av högskolorna strävar till att utveckla högskolorna på lång sikt med hjälp av utvärdering och oavhängig expertkunskap. Det stöder därför högskolorna vid uppbyggandet av deras kvalitetssystem och producerar riksomfattande, internationellt jämförbar information om högskolornas verksamhet för högskolepolitiska beslutsfattare, studerande och representanter för arbets- och näringslivet.Kontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu