KKA

Utvärderingar

 

De utvärderingar som Rådet för utvärdering av högskolorna genomför kan indelas i tre olika kategorier:

  • Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem
  • Utvärdering av högkvalitativa utbildningsenheter
  • Utvärdering av enskilda utbildningsområden eller teman

Med auditering avses utvärdering av de enskilda högskolorna. Högskolornas kvalitetssystem inbegriper de förfaranden, processer eller system, med vilka högskolorna upprätthåller och utvecklar utbildningens och den övriga verksamhetens kvalitet.

 

Utvärderingar av högkvalitativa utbildningsenheter utförs separat för universitets- och yrkeshögskolesektorerna. RUH gör en framställan till undervisnings- och kulturministeriet om kvalitetsenheter för högskolornas resultatavtalsperiod. Ministeriet belönar sedan enheterna med en resultatpremie.

 

Utvärderingarna av ett utbildningsområde eller tema utgår från att området eller temat ska vara utbildnings- och samhällspolitiskt viktigt, snabbt växande och utvecklingsinriktat eller problematiskt. RUH kan även utföra utvärderingar på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet, som till exempel utvärderingen av högkvalitativa utbildningsenheter. 
 

Rådet utför även som betaltjänst utvärderingar av högskoleutbildningen på uppdrag av högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet, förutsatt att uppdraget passar in i rådets verksamhetsplan. I praktiken har dessa uppdrag gällt främst högskolor som inte lyder under undervisningsförvaltningen.

 

Utvärderingsprocesser

Rådet för utvärdering av högskolorna följer inget förutbestämt och allmängiltigt schema vid utvärderingarna, utan metoderna väljs enligt utvärderingsobjektet och frågeställningarna.

 

Inledningsvis fastställs utvärderingsprojektets mål och genomförande. Samtidigt definieras utvärderingens infallsvinkel och lämpliga metoder för det aktuella projektet. Vid valet av process och metod beaktas i mån av möjlighet utvärderingsobjektets särdrag, så att helheten på bästa möjliga sätt motsvarar utvärderingsbehoven. Också enheterna som ska utvärderas och deras synpunkter tas i beaktande. Det är ändå möjligt att skissera upp ett mönster som utvärderingsprocessen i de flesta fall följer:

  1. RUH fattar beslut om utvärdering och utser en planeringsgrupp.
  2. Planeringsgruppen utarbetar utvärderingsmetoden och projektplanen samt gör ett förslag till RUH om utvärderingsgruppens sammansättning.
  3. RUH tillsätter utvärderingsgruppen och godkänner projektplanen.
  4. Högskolorna som ska utvärderas utarbetar sina självutvärderingsrapporter till RUH.
  5. Utvärderingsgruppen besöker högskolorna och utarbetar en utvärderingsrapport.
  6. Rapporten publiceras.


Kontaktuppgifter

Rådet för utvärdering av högskolorna
PB 133 (Sjötullsgatan 1), FIN-00171 HELSINGFORS, FINLAND
finheec@minedu.fi
förnamn.efternamn@minedu.fi
+358 (0)2953 30072
+358 (0)9 1607 7602
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu