KKA

Menetelmä

Auditoinnin kohteena on korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Auditoinnissa arvioidaan laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta, toimivuutta, avoimuutta ja viestivyyttä, vaikuttavuutta sekä sitä, miten korkeakoulu seuraa, arvioi ja kehittää laadunvarmistusjärjestelmäänsä.

 

Auditoinnin kohteet

 

1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio

 

2. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

 

b) Tutkimus/Tutkimus- ja kehitystyö/Taiteellinen toiminta

 

c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö

 

d) Tuki- ja palvelutoiminnot (mm. kirjasto- ja tietopalvelu, ura- ja rekrytointipalvelut sekä kansainväliset palvelut)

 

e) Henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen

3. Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen

 

4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

 

5. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuus ja saatavuus

 

5 a) korkeakoulun sisällä

   

5 b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmista

  6. Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen

    7. Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus 

       Kriteerit

         Laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnissa käytetään kriteeristöä, joka on skaalattu neljälle eri laadunvarmistusjärjestelmän kehitysvaiheelle. Kriteeristö sisältää puuttuvan, alkavan, kehittyvän ja edistyneen laadunvarmistuksen luonnehdinnat kaikista auditoinnin kohteista.

          

         Auditointikriteerit 2008-2011 (pdf) (19.9 KB)

           Auditointiprosessin vaiheet

             1. Korkeakoulun ilmoittautuminen auditointiin

              Auditoinnit toteutetaan ilmoittautumisperiaatteella. KKA sopii ilmoittautumisten perusteella auditointiaikataulusta korkeakoulujen kanssa.

                2. Auditointisopimuksen laatiminen korkeakoulun ja KKA:n kesken

                 Auditoinnin aloitusvaiheessa KKA tekee korkeakoulun kanssa sopimuksen, joka koskee auditoinnin toteutustapaa, auditointiryhmän kansainvälisyyttä/kotimaisuutta (kieli), auditointivierailun kestoa, aikataulua ja kustannuksia sekä sitoutumista mahdolliseen uusinta-auditointiin.

                   3. Auditointiryhmän nimeäminen

                    KKA nimeää auditointiryhmän auditoinnin suorittamista varten. Auditointiryhmään nimetään pääsääntöisesti viisi jäsentä, joista kolme edustaa korkeakouluja, yksi opiskelijoita ja yksi korkeakoulujen ulkopuolista työelämää. Auditoijien tulee täytää seuraavat kriteerit:

                    • korkeakoulukentän hyvä tuntemus
                    • arviointi-/auditointikokemus
                    • laatu-/laadunvarmistusjärjestelmien tuntemus ja
                    • osallistuminen KKA:n järjestämään auditointikoulutukseen.

                    4. Korkeakoulun toteuttama auditointiaineiston kokoaminen

                     

                    Korkeakoulu kokoaa laadunvarmistusjärjestelmästään auditointiaineiston, jonka tarkoituksena on tarjota auditointiryhmälle riittävä tietoperusta ja näyttöjä laadunvarmistusjärjestelmän ja perustehtävien laadunvarmistuksen kattavuuden, toimivuuden, vaikuttavuuden sekä avoimuuden ja viestivyyden arviointia varten. Auditointiaineisto kootaan pääosin olemassa olevasta aineistosta. Auditointikäsikirja sisältää ohjeet auditointiaineiston kokoamiseksi.

                     5. Informaatio- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa

                      Ennen auditointivierailua auditointiryhmän puheenjohtaja ja auditointia koordinoiva KKA:n projektisuunnittelija vierailevat korkeakoulussa. Vierailun tarkoituksena on järjestää korkeakoulun henkilöstölle ja opiskelijoille auditoinnin toteutukseen liittyvä avoin infromaatio- ja keskustelutilaisuus.

                        6. Auditointivierailu

                         Auditointivierailun tavoitteena on todentaa ja täydentää auditointiaineiston perusteella saatua kuvaa korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmästä. Auditointiryhmän tekemä auditointivierailu on pituudeltaan 2-3 päivää. Vierailun aikana auditointiryhmä haastattelee korkeakoulun eri toimijaryhmiä, tekee yksikkökohtaisia arviointikäyntejä sekä tutustuuu korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmään liittyviin aineistoihin.

                           7. Auditointiraportti

                            Auditointiryhmä laatii auditointiprosessissa kertyneen aineiston pohjalta raportin. Raportti sisältää kuvauksen auditointiprosessista, kuvaukset korkeakoulusta ja sen laadunvarmistusjärjestelmästä, auditointitulokset auditointikohteittain, laadunvarmistusjärjestelmän vahvuudet ja hyvät käytänteet, kehittämissuositukset sekä auditointiryhmän kokonaisarvion laadunvarmistusjärjestelmästä.

                              8. Auditoinnin johtopäätökset ja seuraamukset

                               KKA tekee auditointiryhmän esityksen pohjalta päätöksen korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän hyväksytystä auditoinnista tai uusinta-auditoinnin tarpeesta. Hyväksytysti auditointikriteerit täyttävä korkeakoulu saa KKA:lta auditointitodistuksen, joka sisältää päätöksen siitä, että korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä on kansallisesti auditoitu. Jos korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmässä on oleellisia puutteita suhteessa auditointikriteereihin, KKA päättää uusinta-auditoinnista, joka toteutetaan enintään kahden vuoden kuluttua varsinaisesta auditoinnista, ja se kohdistuu erityisesti nimettyihin kehittämissuosituksiin.

                                 9. Tulosten julkistus ja palautekeskustelu

                                  Auditointiraportti julkistetaan avoimessa tilaisuudessa, jossa korkeakoulun edustajilla on mahdollisuus keskustella auditoinnin tuloksista ja johtopäätöksistä auditointiryhmän jäsenten kanssa. Auditointiraportit julkaistaan KKA:n julkaisusarjassa.                                  Yhteystiedot

                                  Korkeakoulujen arviointineuvosto
                                  PL 133 (Meritullinkatu 1), 00171 HELSINKI
                                  finheec@minedu.fi
                                  etunimi.sukunimi@minedu.fi
                                  +358 (0)2953 30072
                                  +358 (0)9 1607 7602
                                  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä - Design by Kaipuu